Монголын МСС-ийн Санхүүгийн луйвар, авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө


Санхүүгийн луйвар болон авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилго нь Монголын МСС-ийн ажилтан албан хаагчид, хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжүүд болон түншүүдтэй харилцахдаа залилангийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, арилгах тал дээр хэрхэн хамтран ажиллахыг тодорхойлж эрүүл тогтолцоог бий болгоход оршино. Энэхүү баримт бичиг нь Компакт гэрээг хэрэгжүүлэхэд оролцох Монголын МСС-ийн Удирдах зөвлөл, ажилтнууд, хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжүүд, түншүүд, Монголын МСС-тай гэрээлэгч бүхий л оролцогч талуудад хамаатай.
 
Санхүүгийн луйвар болон авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг доорх холбоосоор татаж үзнэ үү