Худалдан авах ажиллагааны бодлого, дүрэм, журам

 


2024 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө зарласан худалдан авах ажиллагаанд хамаарах:

 

МСК-ын Төсөл, хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны удирдамж

 

Тендер шалгаруулалтад оролцогчдын гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэх журам

 

 

2024 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хойш зарласан худалдан авах ажиллагаанд хамаарах:

 

МСК-ын Худалдан авах ажиллагааны бодлого, удирдамж

 

Тендер шалгаруулалтад оролцогчдын гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэх журам