Дотоод аудит

 

Дотоод аудитын дүрэм

Монголын Мянганы сорилтын сангийн дотоод аудитын зорилго нь Монголын МСС-гийн үйл ажиллагааг сайжруулж, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хараат бус, бодитой баталгаажуулах ба зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино. Дотоод аудит нь эрсдэлийн удирдлага, хяналт, засаглалын үйл явцын үр нөлөөг үнэлж сайжруулах системтэй, цэгцтэй арга хандлагыг нэвтрүүлэх замаар зорилтуудаа биелүүлэхэд нь Монголын МСС-д тусална.

Энэхүү баримт бичгийг хянаж байгаа бөгөөд батлагдсан даруйд нийтлэх болно.