Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн тогтолцоо


 

Энэхүү баримт бичигт (хавсралтын хамт) нь Компакт гэрээний төслүүдийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, нөлөөллийг удирдах зорилго бүхий Монголын Мянганы сорилтын сан (Монголын МСС)-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем (БОНМС) юм. БОНМС буюу удирдлагын тогтолцоог Монгол Улсад мөрдөгдөж буй Байгаль орчны болон нийгмийн хамгааллын тухай хууль тогтоомжууд, МСК-ын Байгаль орчны удирдамж, ОУСК-ын Гүйцэтгэлийн стандарт (2012 оны баримт бичиг), МСК-ын Жендэрийн бодлого, удирдамж болон Хүн худалдаалахтай тэмцэх бодлого, Бэлгийн дарамттай холбоотой зөвлөмж, Нийгэм, жендерийн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн боловсруулсан ба Монголын МСС-ийн зүгээс дараах зүйлийг баримталж ажиллана.

 

Энэхүү баримт бичгийн дэлгэрэнгүйг доорх холбоосоор татаж үзнэ үү.

Монголын МСС-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем